Generelle salgs- og leveringsbetingelser

1. Aftalens rækkevidde
Alle leverancer fra IRIS Enterprise Solutions A/S (herefter ”IRIS”) sker i henhold til disse generelle salgs- og leveringsbetingelser. Ved anskaffelse af et standardprogram fra Iris eller gennem Iris fra 3 part, erhverver kunden en brugsret, der er underlagt en række begrænsninger. De nærmere vilkår for brugsretten fremgår af programmets licensbetingelser, der gælder forud for denne aftale. Licensbetingelserne er bindende for kunden, og kunden er forpligtet til at sætte sig grundigt ind i dem, inden programmet tages i brug.

2. Priser
Prisen er den mellem IRIS og kunden aftalte på ordretidspunktet. Priser for 3. part vil have en automatisk prisjustering på +5% per år.

3. Betaling
Med mindre andet skriftligt aftales fakturerer IRIS forud for den fysiske levering af software (egen og 3 part). Timebaseret ydelser faktureres løbende med opgørelser 2 gange om måneden ud fra forbrug. Betaling skal være modtaget hos IRIS senest 8 dage efter fakturadagen. Ved forsinket betaling beregnes renter med 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldstidspunktet. Ved udstedelse af rykker betales kr. 100,- i gebyr.

4. Rettigheder til software
For standardprogrammellet erhverver kunden de rettigheder for softwaren, som det er beskrevet i 3. parts producentens licensaftale ved installation af softwaren. For programmel specialudviklet af IRIS, bevarer IRIS uindskrænket rådighed over de immaterielle rettigheder, der skabes ved nærværende aftales opfyldelse, herunder ejendomsretten, retten til videreudvikling, kopiering og markedsføring af alle versioner af kildekode og dokumentation m.v. Kunden erhverver alene brugsretten og retten til at kopiere, tilpasse og distribuere det leverede samt dertil hørende dokumentation i det omfang, det er nødvendigt for aftalemæssig installation, afprøvning, drift, brug og udvikling samt for overholdelse af rimelige IT sikkerhedsprocedurer. Kunden må alene anvende programmellet i egen virksomhed og må ikke uden forudgående skriftlig aftale med IRIS overdrage programmellet til tredjemand. IRIS bevarer desuden egne rettigheder til sine projekt- og procesmetoder samt øvrige værktøjer som IRIS måtte anvende ved aftalens opfyldelse.

5. Levering
Det forventede leveringstidspunkt (første installation) vil fremgå af IRIS ordrebekræftelse. Levering sker ved den fysiske levering af det købte til kunden. Såfremt IRIS skulle få problemer med overholdelse af det forventede leveringstidspunkt, vil dette hurtigst muligt blive meddelt kunden med angivelse af ny forventet leveringsdato. Med mindre andet skriftligt aftales påtager IRIS sig intet ansvar for eventuelle forsinkelser, herunder evt. forsinkelser fra underleverandører. Såfremt der er 12 måneders løbende software, fornys disse automatisk hver 12 måned medmindre der er fortaget opsigelser heraf.

6. Opsigelse
Software, Iris’ eller 3. parts software skal opsiges med 90 dages varsel før en ny 12 måneders periode påbegyndes. Uden opsigelse fornys licensen automatisk med yderligere 12 måneder.

7. Returnering af fysisk udstyr og programmel 
Returnering af udstyr og programmel kan alene ske efter forudgående skriftlig aftale med IRIS. Det er en forudsætning for evt. tilbagebetaling, i forbindelse med returnering, at udstyr og programmel returneres i ubeskadiget tilstand og i originalemballage.

8. Fejl og mangler
Kunden er forpligtet til at undersøge og teste det købte umiddelbart efter leveringen. Vedrørende udbedring af evt. fejl og mangler i det leverede programmel, henvises til det pågældende programmels licensbetingelser. Ved mangler i underleverandørers programmel videregiver leverandøren uden ugrundet ophold mangelbeskrivelsen til underleverandøren, der udbedrer manglerne i overensstemmelse med dennes licensbetingelser. Er der fejl eller mangler ved det leverede maskinel, vil IRIS have valgfrihed vedr. enten at udbedre manglerne, ombytte det mangelfulde udstyr eller tage udstyret tilbage.

Kunden kan ikke påberåbe sig specielle beføjelser på grund af fejl og mangler. Med mindre andet skriftligt aftales, skal mangler påberåbes straks og senest 1 måned fra leveringsdagen, herefter hæfter IRIS kun såfremt kunden har tegnet en serviceaftale på produkterne, og i så fald kun i henhold til serviceaftalens bestemmelser.

9. Ansvar 
Såfremt IRIS skulle ifalde et erstatningsansvar, kan dette kun gøres gældende for direkte dokumenterede udgifter som følge af det erstatningspådragende forhold. Kunden vil således aldrig kunne kræve erstatning for følgetab, driftstab, eller andre indirekte tab. Det samlede erstatningsbeløb for direkte tab vil aldrig kunne overstige et beløb svarende til 25% af kontraktsummen per år for den misligholdte del af leverancen og max. kr. 250.000. For underleverandørers standardprogrammel henvises der i øvrigt til dennes licensbetingelser. Leverandøren påtager sig produktansvaret efter dansk rets almindelige regler. Erstatningen er maksimeret til 2,0 millioner kr. pr. skadestilfælde.

10. Force majeure
Hverken IRIS eller kunden skal i henhold til disse generelle salgs og leveringsbetingelser anses for ansvarlig over for den anden part, for så vidt ansvaret skyldes forhold, der ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke ved samarbejdets  underskrift burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet. Forhold hos en underleverandør – herunder arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, naturkatastrofer, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, samt indtrædelse af force majeure hos relevante underleverandører – anses kun for force majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en hindring, der omfattes af l. punktum, og som leverandøren ikke burde have undgået eller overvundet. Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure situationen varer. Såfremt en tidsfrist for leverandøren udskydes på grund af force majeure, udskydes de betalinger, der knytter sig dertil, tilsvarende.

Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part senest 10 arbejdsdage efter, at force majeure er indtrådt.

Den part, der ikke er ramt af force majeure situationen, er berettiget til at annullere den del af leverancen der er berørt af force majeure situationen, såfremt force majeure situationen har en varighed på mere end 60 arbejdsdage.

11. Reeksport
De af kunden anskaffede produkter må alene anvendes i Danmark, og må ikke reeksporteres, medmindre andet skriftligt aftales med IRIS.

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser erstatter alle tidligere udstedte salgs- og leveringsbetingelser.

IRIS Enterprise Solutions A/S.

Køge, maj 2018